Laporan Akademik Sekolah Pascasarjana UGJ

Berikut adalah laporan akademik atau laporan pertanggungjawaban Sekolah Pascasarjana UGJ:

1. Laporan Tahun Akdemik 2022/2023

2. Laporan Tahun Akademik 2021/2022